એમ.પી.શાહ એજ્યુકેશન સોસાયટી, કડી સંચાલિત

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કૉલેજ

હાઇવે, પેટ્રોલ પંપની સામે, કડી-૩૮૨૭૧૫ | જિલ્લો-મહેસાણા (ઉ.ગુ.) | ફોન:(૦૨૭૬૪) ૨૪૨૦૭૨
Time :- 7.30 a.m to 1:30 p.m | Visitors - 15937
Email Id :- [email protected]

Prize Distribution & Farewell Programme 13 March 2020 |

faculty

Our faculty incorporates a unique mix of skills covering subjects from Economics, Psychology, Gujarati, Sanskrit, and Sports Information Systems. This vibrant faculty is home to a rich.
 • Principal

  DR.HINA M. PATEL

  Experience - 23 years

  View Details
 • Associate Professor

  Dr. SANGEETA CHITTARANJAN ACHARYA

  Experience - 28 years

  View Details
 • Associate Professor

  MADHUBEN S.THAKOR

  Experience - 22 years

  View Details
 • Associate Professor

  PARMAR HARSUKHBHAI HAMIRBHAI

  Experience - 22 years

  View Details
 • Associate Professor

  VANDANABEN S. THAKKER

  Experience - 28 years

  View Details
 • Associate Professor

  VARSHABEN C. BRAHMBHATT

  Experience - 21 years

  View Details
 • Associate Professor

  CHAUDHARI DHARMENDRAKUMAR KANUBHAI

  Experience - 21 years

  View Details
 • Associate Professor

  MANSUKH P. PATOLIYA

  Experience - 25 years

  View Details
 • Associate Professor

  GULAMMAHIYODIN ISABHAI MARU

  Experience - 30

  View Details
 • Associate Professor

  Dr.BHANUBHAI D. DHILA

  Experience - 16 years

  View Details
 • Assistant Professor

  DR. RAMESHSINGH M. CHAUHAN

  Experience - 15 years

  View Details