એમ.પી.શાહ એજ્યુકેશન સોસાયટી, કડી સંચાલિત

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કૉલેજ

હાઇવે, પેટ્રોલ પંપની સામે, કડી-૩૮૨૭૧૫ | જિલ્લો-મહેસાણા (ઉ.ગુ.) | ફોન:(૦૨૭૬૪) ૨૪૨૦૭૨
Time :- 7.30 a.m to 1:30 p.m | Visitors - 15939
Email Id :- [email protected]

Prize Distribution & Farewell Programme 13 March 2020 |

B.A

About B.A

Smt. M.M.Shah Mahila Arts College, Kadi aims at the upliftment of the society, by providing higher education to the girls along with the culture. In order to fulfill the standards of excellence the college times, it's level best to the quality and content in education in every discipline, we strive to keep pace with the progress of knowledge. In the year of 1991 Smt. M.M. Shah Mahila Arts College, Kadi was established our trust wants to teach each daughter of kadi and every village surrounding it.B.A

To ensure that no girl should be deprived of college education in this area. To provide, the “state-of-art” education system in the rural area at an affordable cost. To promote the total personality development of the students by increasing their active participation in such activities. To solve problems in self-development of students and train them to realize their potentiality for solving problems by themselves. To produce such volunteers as can lead educationally deprived classes to college and to become the role model

Faculties

Old Papers

Syllabus

Material