એમ.પી.શાહ એજ્યુકેશન સોસાયટી, કડી સંચાલિત

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કૉલેજ

હાઇવે, પેટ્રોલ પંપની સામે, કડી-૩૮૨૭૧૫ | જિલ્લો-મહેસાણા (ઉ.ગુ.) | ફોન:(૦૨૭૬૪) ૨૪૨૦૭૨
Time :- 7.30 a.m to 1:30 p.m | Visitors - 15937
Email Id :- [email protected]

Prize Distribution & Farewell Programme 13 March 2020 |

Contact Us

Address

Opp.N.C.Deshai Petrol Pump, Highway Road, Kadi, Mehsana, Gujarat, 382715

Opening Hours

07:30 am - 01:30 pm

Contact

02764-242072

Get in Touch