એમ.પી.શાહ એજ્યુકેશન સોસાયટી, કડી સંચાલિત

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કૉલેજ

હાઇવે, પેટ્રોલ પંપની સામે, કડી-૩૮૨૭૧૫ | જિલ્લો-મહેસાણા (ઉ.ગુ.) | ફોન:(૦૨૭૬૪) ૨૪૨૦૭૨
Time :- 7.30 a.m to 1:30 p.m | Visitors - 15937
Email Id :- [email protected]

Prize Distribution & Farewell Programme 13 March 2020 |

Committees

List of Committees


No. Name of Committee Name of  Co-Ordinator
1 Student  Union Committee Prof.G.I.Maru
2 Gymkhana Committee Prof. M.S. Thakor
3 Cultural Committee & Youth Festival  Committee Dr S.C.Acharya
4 UGC Planning Board Dr. Hina M.Patel-Principal – Chairman

-Dr.B.D.Dhila –Co-Ordinator

5 Library Committee Dr.H.S.Vihol
6 Internal Marks Committee F.Y.B.A. – Dr. M.P.Patoliya

S.Y.B.A  - Prof. D.K.Chaudhari

T.Y.B.A.  - Prof.H.H.Parmar

7 Interview Technique Seminar and   

  Personality Development Committee

Dr.R.M.Chauhan
8 College Magazine Committee Prof.G.I.Maru
9 N.S.S. Dr.R.M.Chauhan
10 Women Development Cell Dr.S.C.Acharya
11 Internal Exam Committee Prof. D.K.Chaudhari
12 Cleanliness Monitoring Committee      -   Dr. S.C.Acharya For  Smt.Daxaben

- Prof.H.H.Parmar    For  Shri P.H.Dave

- Dr.M.P.Patoliya   For  Shri.D.H.Jani

13 Placement Cell and Career Councelling Cell And UDISHA Dr. B.D.Dhila
14 Grievance Redressal Cell Dr. V.S.Thakkar
15 Academic Calendar, Time Table and Class Arrangement Dr.V.S.Thakkar
16 Discipline Committee Prof. M.S.Thakor
17 Store In charge Dead Stock Shri C.J.Parmar

 

18 DELL & SCOPE Dr.R.M.Chauhan
19 Research Committee Dr.B.D.Dhila
20 Income Tax Calculation and Pay Entry Committee Prof.G.I.Maru
21 Admission Committee Dr.S.C.Acharya
22 Alumni Association Committee Dr.M.P Patoliya
23 Parent Teachers Association Committee Prof.D.K.Chaudhri
24 IQAC  Committee -  Dr.Hina M.Patel – (Principal)

- Dr.R.M.Chauhan – Co-Ordinator

25 Student Medical Care Committee - Prof. M.S.Thakor
26 Wall Paper Committee Dr. M.P.Patoliya
27 General Tour Committee Prof. G.I.Maru
28 Scholarship and Student Aid Fund Committee Prof. G.I.Maru
29 Career Oriented Course (1)   Functional & Communicative Eng.

Dr.R.M.Chauhan (Coordinator)

 

(2)   Computer Graphics & Animation

Smt. S.U.Parikh  (Coordinator)

30 Remedial Coaching Prof.G.I.Maru
31 Anti Raging Committee Prof.V.C.Brahmbhatt
32 KCG, BISAG Committee Prof.H.H.parmar
33 Saptdhara Report Committee  Prof.V.C.Brahmbhatt
34 AISHE, AAA Tool Kit Report Committee Dr.B.D.Dhila
35  College Annual Report Committee Prof.D.K.Chaudhri
36 NAAC Committee Dr.R.M.Chauhan
37 Beauty Parlour,Soft toy Making etc. Extra Courses Committee Dr. V.S.Thakkar
38 Geet Sangeet Nrutya Dhara Dr.S.C.Acharya
39 Rang Kala Kaushalya Dhara Prof. V.C.Brahmbhatt
40 Sarjanatmak Abhivyakti Dhara Dr.M.P.Patoliya
41 Gyan Dhara Prof.H.H.Parmar
42 Natya Dhara Dr. V.S.Thakkar
43 Samudayik Seva Dhara Dr.R.M.Chauhan
44 Vyayam Khelkud Yog Dhara Prof.M.S.Thakor