એમ.પી.શાહ એજ્યુકેશન સોસાયટી, કડી સંચાલિત

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કૉલેજ

હાઇવે, પેટ્રોલ પંપની સામે, કડી-૩૮૨૭૧૫ | જિલ્લો-મહેસાણા (ઉ.ગુ.) | ફોન:(૦૨૭૬૪) ૨૪૨૦૭૨
Time :- 7.30 a.m to 1:30 p.m | Visitors - 15937
Email Id :- [email protected]

Prize Distribution & Farewell Programme 13 March 2020 |

Our Admin

Our friendly Administrative Staff look forward to greeting you when you arrive for your admission in college. They are also happy to help you book appointments during your visit or over the phone. Our extremely competent administration and corporate staff are essential to the smooth day-to-day operation of ours. In most instances our caring administrative support staff.