એમ.પી.શાહ એજ્યુકેશન સોસાયટી, કડી સંચાલિત

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કૉલેજ

હાઇવે, પેટ્રોલ પંપની સામે, કડી-૩૮૨૭૧૫ | જિલ્લો-મહેસાણા (ઉ.ગુ.) | ફોન:(૦૨૭૬૪) ૨૪૨૦૭૨
Time :- 7.30 a.m to 1:30 p.m | Visitors - 15938
Email Id :- [email protected]

Prize Distribution & Farewell Programme 13 March 2020 |

Activities

 • Saturday Jan 18 2020

NAAC National Workshop 2020

More Images
 • Friday May 17 2019

Raksha Bandhan

More Images
 • Wednesday May 08 2019

Poster Making

More Images
 • Tuesday May 07 2019

College Praveshotsav

More Images
 • Wednesday May 01 2019

Sports

More Images
 • Wednesday Feb 13 2019

Nss Camp 2014-15

More Images
 • Sunday Jan 13 2019

Kite Festival

More Images
 • Tuesday Jan 08 2019

NCC Activities

More Images
 • Tuesday Jan 01 2019

Rangoli Spardha

More Images
 • Friday Sep 07 2018

Teacher Day

More Images
 • Wednesday Sep 05 2018

Celebration of Independence Day

More Images
 • Monday Aug 06 2018

AIDS Awareness

More Images
 • Tuesday Jun 05 2018

Parent Teacher's Meeting

More Images
 • Friday Jan 26 2018

Tour-2014-15

More Images
 • Wednesday Nov 08 2017

Essay Writing Competition

More Images
 • Wednesday May 14 2014

Price Distribution

More Images